Header banner MUST have an alt or title

Politica de Confidențialitate

Documentul prezent vă aduce la cunoștință care sunt datele cu caracter personal și momentul în care www.pixellab.ro le colectează, care este scopul pentru care este nevoie de acestea, cum sunt aceste date păstrate în siguranță, dar și care sunt drepturile de care beneficiați în acest sens. Ne angajăm să modificăm periodic această secțiune în vederea îmbunătățirii ei continue.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prevederile menționate cu privire la datele cu caracter personal se aplică tuturor informațiilor furnizate de dumneavoastră către ILEAD INTERACTIVE SRL în mod direct sau prin intermediul website-ului www.pixellab.ro, în momentul înscrierii la unul dintre cursurile noastre, în cazul în care există o relație contractuală sau în vederea creării uneia.

Menționăm faptul că, prin intermediul furnizării de date cu caracter personal de către dumneavoastră în momentul înscrierii la cursurile noastre, al secțiunii de abonare la Newsletter sau al formularului de contact, sunteți informat cu privire la termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal ce urmează să fie procesate de către www.pixellab.ro în termenii prezentei notificări.

Datele cu caracter personal pe care ILEAD INTERACTIVE SRL, prin intermediul website-ului www.pixellab.ro, le prelucrează sunt strict cele pe care dumneavoastră le furnizați în cadrul comunicării cu Societatea noastră (inclusiv prin contactarea pe website-ul Societății, telefonică, sau prin intermediul unor rețele de socializare cum ar fi Facebook sau Instagram). Atunci când legea impune, datele dumneavoastră pot fi verificate la oricare instituție sau autoritate publică, dar numai cu acordul dumneavoastră.

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului.

Acest website („site-ul”) este administrat de către ILEAD INTERACTIVE S.R.L, cu sediul social în Strada Matei Voievod, Numărul 116, Etaj 1, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11409/2017, cod unic de înregistrare 37904119 („Pixellab.ro”). Operatorul datelor cu caracter personal este ILEAD INTERACTIVE SRL, prin brand-ul „Pixellab”, cu punctul de lucru la adresa: Strada Matei Voievod, Numărul 116, Etaj 1, Sector 2, București; În continuare, ILEAD INTERACTIVE SRL va fi numit „Pixellab”.

2. Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitari referitoare la date cu caracter personal.

În cazul operatorului de date cu caracter personal, „Pixellab.ro”, orice solicitare pe care o aveți, se realizează la sediul de la adresa Strada Matei Voievod, Numărul 116, Etaj 1, Sector 2, București, precum și la numărul de telefon 0745 142 758 / 0752 358 902 sau adresa de e-mail admin@pixellab.ro

Daca exista intrebari, sugestii sau sesizari ori doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal (vizualizarea, modificarea sau stergerea acestora), va rugam sa ne contactati la datele de contact mentionate mai sus.

Solicitarile dumneavoastra vor fi rezolvate de catre catre Pixellab in cel mai scurt timp si in mod gratuit.

3. Tipul datelor cu caracter personal prelucrate de PIXELLAB:

În cadrul activității pe care o desfășoară, „Pixellab” colectează date cu caracter personal precum:

Date necesare înscrierii la Cursuri + contracte de formare

 • Date de identificare (nume, prenume, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul, numărul de telefon, Email-ul.

 • Informații despre situația familială (stare civilă).

 • Imaginea (conținută în actele de identitate sau suprinsă de camerele de supraveghere video instalate în incinta sediului).

 • Semnătura.

Iar în vederea susținerii examenului de absolvire a cursurilor:

 • Copie a actului de identitate.

 • Copie a certificatului de naștere.

 • Copie a certificatului de căsătorie.

 • Copie a diplomei de studii.

4. Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării

4.1 Scopurile prelucrării

În calitate de potențial client, cursant, beneficiar real al cursurilor de formare profesională, împuternicit sau reprezentant legal/convențional (desemnat în scris sau prin alt mod), „Pixellab” vă colectează, utilizează și divulgă datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

4.1.1 În vederea procesării cererii pentru înscrierea, facturarea, contractarea și examinarea cursurilor „Pixellab”;

4.1.2 În legătură cu orice acțiune sau procedură ce vizează întocmirea contractului, eliberarea facturilor, susținerea examenului de absolvire, eliberarea diplomei de către A.N.C., comunicarea în vederea furnizării de informații de orice natură care privesc buna desfășurare a activității la cursuri;

4.1.3 Îndeplinirea obligațiilor legale privind transmiterea de date către Autoritatea Națională pentru Calificări, precum și către alte autorități și/sau instituții, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile serviciilor de pregătire și formare profesională;

4.1.4 Pentru colectarea oricăror creanțe datorate către „Pixellab” rezultate în urma prestării unor servicii (cursuri);

4.1.5 Pregătirea de rapoarte și registre în vederea efectuării unui audit intern;

4.1.6 În cadrul unei gestiuni contabile în vederea întocmirii unor facturi sau a unor bilanțuri;

4.1.7 În scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legată de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastră și furnizarea de recomandări cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră, pentru crearea de servicii cu un grad cât mai înalt de satisfacție, respectiv gestionarea clienților și a evaluării creșterii gradului lor de satisfacție, pentru transmiterea de comunicări legate de evenimentele organizate de către Societate, noi servicii ale Societății, știri, activități ale Societății, în vederea introducerii și oferirii de servicii noi, înțelegerii cât mai bune a comportamentului clienților, a preferințelor și tendințelor pieței și a revizuirii, dezvoltării și îmbunătățirii calității produselor și serviciilor noastre.

4.2 Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate de către „Pixellab”, după caz, pe baza:

4.2.1 Necesității întocmirii unui contract în momentul începerii unui curs, în situația în care se întocmesc anexe la contract, pentru a formula oferte sau pentru orice alt demers realizat la solicitarea dumneavoastră în baza punctelor 4.1.1 și 4.1.2

4.2.2 Necesității îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la transmiterea de date către A.N.C. în vederea eliberării diplomei de formare profesională în baza punctului 4.1.3

4.2.3 Acordului explicit cu privire la păstrarea unei relații de comunicare cu dumneavoastră în baza punctului 4.1.7

4.2.4 Necesității respectării legislației în vigoare și realizând sarcini în baza punctelor 4.1.4, 4.1.5

5. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

5.1 Datele cu caracter personal pe care „Pixellab” le colectează nu vor fi divulgate către alte persoane sau instituții, altele decât cele împuternicite, membri sau instituții partenere ale căror sarcini necesită informațiile respective. De asemenea, „Pixellab” va respecta legislația în vigoare și nu va furniza informații cu caracter personal, dacă situația o impune, către alte instituții publice decât cele menționate anterior.

5.2 În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (după caz), vom divulga date personale către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza servicii necesare prestării serviciilor contractate de dumneavoastră sau conexe operațiunilor de prelucrare, ori să ne îndeplinim obligații legale sau contractuale în scopurile menționate mai sus, după caz, după cum urmează:

 • Către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.);

 • Către persoanele împuternicite și desemnate să se ocupe cu întocmirea contractelor, eliberarea de facturi și a altor solicitări venite din partea dumneavoastră;

 • Consilieri profesioniști precum experți, contabili, auditori sau avocați;

 • Către oricare alte persoane pentru care am fost împuterniciți de către dumneavoastră să le furnizăm.

6. Transferul catre terte țări și măsuri de siguranță

În funcție de locul în care se află serverele de stocare „Pixellab”, există posibilitatea ca datele dumneavoastră cu caracter personal să poată fi transmise și în alte spații ale Uniunii Europene.

În acest sens, „Pixellab” folosește tehnologii și servere atent securizate pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră.

De asemenea, este posibil ca, în cazul în care legea impune expres sau în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea de către Societate a contractului, respectiv a obligațiilor asumate față de dumneavoastră, anumite date personale să fie transferate către Statele Unite ale Americii (spre exemplu, în cazul în care în vederea notificării cursanților cu privire la data, ora și locul desfășurării cursului pentru care aceștia au solicitat și contractat în prealabil serviciile noastre, este necesară introducerea adreselor de e-mail ale cursanților înscriși la cursul respectiv în aplicația oferită de MailChimp). În acest sens, vă recomandăm să accesați și următoarea adresă: https://mailchimp.com/legal/privacy/ , pentru a lua cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor de către acest furnizor special al Societății.

În situația în care, cu titlu excepțional, suplimentar față de cele prevăzute mai sus, în vederea executării unui contract și/sau a unor obligații asumate față de terți, Societatea efectuează din proprie inițiativă sau la inițiativa unui terț, un transfer de date cu caracter personal ce vă afectează sau privește, într-un stat terț, vor fi implementate măsuri de protecție determinate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

7. Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare

7.1 Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile contractuale asumate față de dumneavoastră, mai precis pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de cerințele legale de păstrare a informațiilor aplicabile în domeniul formării profesionale, al legislației aplicabile educației și formării profesionale și al standardelor ocupaționale existente, precum și al altor legi, reglementări și/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calității educației și în general, în acest sector. După prelucrarea/procesarea cererii, Societatea este îndreptățită să prelucreze în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada aferentă termenului de prescripție a eventualelor drepturi sau obligații, conform normelor procedurale impuse de legislația română civilă și/sau penală.

7.2 Societatea va desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar. Prin urmare, societatea va putea dispune periodic ștergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, în măsura în care stocarea acestora nu mai este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce țin de arhiva societății și arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc.)

7.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luăm în calcul durata contractuală, până la executarea/expirarea obligațiilor contractuale, precum și termenele de arhivare. Astfel, Societatea va stoca datele cu caracter personal, după caz, pentru o perioadă de:

 • minim 5 ani de la data încetării relației contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse în contractul de formare profesională, anexele acestuia și documentele aferente încheierii, executării și încetării acestuia (cererea de înscriere la curs, catalogul de notare pe parcursul programului de formare, cererea de înscriere la examen, lucrările scrise, alte cereri, declarații, formulare, corespondență, situația plăților), aceasta fiind perioada de păstrare a acestui tip de documente conform reglementărilor aplicabile;

 • pe perioada de existență a Societății, pentru datele cu caracter personal cuprinse în Registrul Matricol General pe care Societatea are obligația de a-l ține conform prevederilor legale aplicabile, Registrul de evidență a certificatelor de absolvire, Registrul de evidență a certificatelor de calificare, procesul-verbal de susținere a examenului, catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, tabelul nominal de predare a lucrărilor scrise, unde este cazul, foaia de notare la proba teoretică și proba practică, anexa cu privire la persoanele care nu s-au prezentat la examen sau au abandonat examenul, certificatul de absolvire/calificare și alte documente reglementate de metodologiile Autorității Naționale pentru Calificări în conformitate cu cerințele legale din reglementările din domeniul educației și al formării profesionale, și/sau reglementărilor aplicabile păstrării acestui tip de documente.

7.4 În situația în care sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie folosite în scopuri de marketing direct, vă informăm că perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 2 ani. Prelucrarea va înceta imediat ce vă exercitați dreptul de opoziție sau vă retrageți consimțământul (dat fiind că aceste prelucrări se întemeiază exclusiv pe consimțământul dumneavoastră). Vom desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât sunt efectiv necesare.

8. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la datele cu caracter personal

Conform legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării, categoriile de de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, dreptul de a solicita Societății rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele nu sunt colectate de dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența (dacă este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Societatea furnizează, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, Societatea poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic, și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la Societate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor

Conform legislației în vigoare, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în următoarele situații:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 • vă exercitați, în orice moment, dreptul la opoziție, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări, și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 • vă exercitați, în orice moment, dreptul la opoziție cu privire la prelucrarea în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;

 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restricționată conform celor menționate anterior, pot fi prelucrate (cu excepția stocării) numai cu consimțământul dumneavoastră, pentru constatare sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau din motive de interes public.

Dreptul la restricționarea prelucrării

 • contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Societății să verifice exactitatea datelor;

 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 • Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, iar dumneavoastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 • v-ați opus, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, împotriva prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrări – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Societății să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Societății, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fară obstacole din partea Societății, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe necesitatea executării unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În exercitarea dreptului la portabilitate, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Societate, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor și nici drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la opoziție

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Societății, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări. Într-un asemenea caz, Societatea nu va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, iar Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal în asemenea scopuri în nicio situație. Mai mult, în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fară a fi prejudiciat în vreun fel. Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Societate înainte de retragerea consimțământului.

Vă puteți exercita oricând, oricare dintre drepturi, vă puteți accesa și actualiza oricând datele sau obține informații suplimentare utilizând datele de contact din secțiunea „Date de contact”, ce pot fi folosite pentru solicitări referitoare la date cu caracter personal. Veți primi informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastră, fară întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, dacă nu luăm masuri cu privire la cererea care ne-a fost înaintată, veți fi informat fară întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Societatea nu ia măsuri, și la posibilitatea de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro).

De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

9. Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii unei asemenea obligații

După cum a fost anterior menționat, datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopurile menționate la punctele 4.1.1 - 4.1.7.

Refuzul furnizării datelor personale în mod corect și complet în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus menționate poate împiedica „Pixellab” să își exercite obligațiile contractuale și legale, fapt ce va duce la imposibilitatea dumneavoastră de a beneficia de serviciile noastre profesionale.

10. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

În calitate de persoana vizată, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Societate;

 • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime;

 • are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.

În cazul în care veți fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veți avea de asemenea dreptul de a obține intervenția umană din partea Societății de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta respectiva decizie.

11. Securitatea datelor cu caracter personal

„Pixellab” utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverele pe care este găzduit site-ul sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către „Pixellab” este periodic analizată din punct de vedere al securității.

Societatea va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

„Pixellab”, prin website-ul www.pixellab.ro, vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. „Pixellab” poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate și achiziționate de către minori.

Ultima actualizare: 20 Noiembrie 2022